fbpx Skip to main content

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BALAYAN

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.balayan.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest Balayan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skrajna 76, 25-650 Kielce, NIP 9592063541 (dalej „Administrator”).
 3. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu (dalej „Użytkownik”).

§2 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system komputerowy Użytkownika poniższych minimalnych wymagań technicznych: a. Połączenie z siecią Internet, b. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www, c. Akceptacja plików cookies i włączenie obsługi JavaScript.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od czynności mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu oraz od czynności polegających na zbieraniu informacji o innych Użytkownikach.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§3 Świadczone usługi

 1. Poprzez Serwis Administrator dostarcza Użytkownikom treści o charakterze informacyjnym dotyczącym działalności Administratora i oferowanych przez niego produktów.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera Administratora. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera podczas składania zamówienia lub poprzez formularz dostępny w Serwisie. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

§4 Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie jest jednak w stanie zagwarantować ciągłości dostępności Serwisu w przypadku wystąpienia okoliczności, na które nie ma wpływu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub niektórych jego funkcji bez uprzedzenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników polegające na korzystaniu z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.balayan.pl w sposób umożliwiający jego zapisanie, utrwalenie oraz odtworzenie w normalnym toku działań, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wprowadzeniu zmian Administrator będzie informować na stronie głównej Serwisu.
 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, nieważność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień.